ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

មេរៀន​វេយ្យា​ករណ៍​អង់គ្លេស

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​មេរៀន​វេយ្យាករណ៍​អង់គ្លេស​ដែល​មាន​ពន្យល់​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​សូម​ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​នីមួយៗ​ដើម្បី​ទាញ​យក​មេរៀន​។

Sentence 139 KB
Subject and predicate 133 KB
Phrase and clause 65 KB
Part of speech 77 KB
Part of speech (answer to exercise) 554 KB
Kind of nouns 599 KB
Kind of nouns (answer to exercise) 557 KB
Gender of noun 508 KB
Number of nouns 606 KB
Noun case 657 KB
Adjective 655 KB
Adjective (exercise) 523 KB
Adjective (answer to exercise) 553 KB
Personal pronoun 598 KB
Personal pronoun (exercise) 490 KB
Personal pronoun (answer to exercise) 502 KB
The reflexive and emphatic pronoun 521 KB
The reflexive and emphatic pronoun (exercise) 512 KB
The reflexive and emphatic pronoun (answer to exercise) 533 KB
The Demonstrative, Infinite,and Distributive Pronoun 590 KB
Relative Pronouns 711 KB
Relative pronoun and its antecedent 518 KB
The present and past tense 672 KB
The future tense 566 KB
The verb: person and number 478 KB
The Infinitive 542 KB
The Adverb 524 KB
The Comparison of Adverb 510 KB
Formation of Adverb 557 KB
The Position of Adverb 551 KB
The prepositon 662 KB
Words followed by prepostion 602 KB
Conjunction 599 KB
Some conjunctions 540 KB
Interjection 494 KB