ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

អាជីព​ជា​ស្ថាបត្យករ

វីដេអូស្តីពី​អាជីព​ជា​ស្ថាបត្យករ​ រៀបចំ​ដោយ​មូលនិធិអាស៊ី​សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន និង​កីឡា