ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

គ្រុបចូលចិត្តអាន(Telegram)

គ្រុបចូលចិត្តអាន(Telegram) ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកនិយមអានសៀវភៅដើម្បីចែករំលែកសៀវភៅល្អៗ ក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗ។ សូមចូលរួមតាមរយៈ link ខាងក្រោម។ 
https://t.me/+AYcO0OzpDjE1MDM1
ចូលចិត្តអាន