ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ដំបូង​​លះ​បង់​សុខភាព​ដើម្បី​រក​ទ្រព្យ

ដំបូង​​លះ​បង់​សុខភាព​ដើម្បី​រក​ទ្រព្យ ​ក្រោយ​មក​លះ​បង់​ទ្រព្យ​ដើម្បី​រក្សា​សុខភាព​។ A.J. Reb Materi