ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

មនុស្ស​ត្រូវមាន​សីលធម៌​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ?

តាម​ន័យ​ទូទៅ សីលធម៌​សំគាល់​នូវ​ទ្រឹស្តី​ និង​ពាក្យ​ទូន្មាន​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​ដឹកនាំ​ទៅ​រក​ផ្លូវ​ល្អ​ និង​ជៀស​វាង​ផ្លូវ​អាក្រក់​ សម្រាប់​ការ​រស់​នៅ។ តាម​ន័យ​ពិសេស​ សីលធម៌​សំគាល់​ការ​អប់រំ​តាម​ផ្លូវ​ចិត្ត​ឲ្យ​បាន​ប្រសើរ។ ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​សីលធម៌​មាន​ច្រើន​យ៉ាងៈ

១. សីលធម៌​ផ្ទាល់​ខ្លួន

- ដឹង​ខុស​ត្រូវ

- ស្គាល់​ល្អ​ស្គាល់​អាក្រក់

- តាំង​ខ្លួន​ជា​ម្ចាស់​ចិត្ត​របស់​ខ្លួន

- ទទួល​ខុស​ត្រូវ​នឹង​អំពើ​របស់​ខ្លួន

- ក្លាហាន​ក្នុង​ផ្លូវ​ត្រូវ

២. សីលធម៌​ក្នុង​គ្រួសារ

- ឪពុក​ម្តាយ​ចិញ្ចឹម​កូនដោយ​ពុំ​នឹក​គិត​ដល់​ការ​សង​គុណ​តប​មក​វិញ​ព្រោះ​ជា​មុខ​ងារ​របស់​ឪពុក​ម្តាយ

- ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​សុខដុម

- ស្រឡាញ់​កូន​ស្មើ​គ្នា

- រៀប​ចំ​កូន​ឲ្យ​បាន​ទៅ​ជា​ពលរដ្ឋ​ពេញ​លេញ

៣. សីលធម៌​ក្នុង​វិជ្ជា​ជីវៈ

- មន​សិការ​ការងារ

- រក​ស៊ី​តាម​សមត្ថភាព

- រក​ស៊ី​តាម​សម្មាជីវោ

- មិន​រំលោភ​លើ​អ្នក​តូច​ជាង​ខ្លួន

- មិន​ធ្វើ​ការ​ហួស​កម្លាំង​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ឈឺ​ឥត​ប្រយោជន៍

៤. សីលធម៌​ក្នុង​សង្គម

- មិន​បែក​បាក់​គ្នា

- មិន​មើល​ងាយ​មនុស្ស​ផង​គ្នា

- ស្រឡាញ់​យុត្តិធម៌

- រាប់អាន​មនុស្ស​ទូទៅ

- ទទួល​ស្គាល់​ទុក្ខ​វេទនា​របស់​អ្នក​ដទៃ

- មិន​ឈ្លាន​ពាន​អ្នក​ដទៃ

៥. សីលធម៌​ក្នុង​ពិភព​លោក

រួម​រស់​ដោយ​សន្តិភាព​ជាមួយ​ប្រទេស​ដទៃ។

ស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ អត្ថាធិប្បាយ​ទស្សនវិជ្ជា សរ​ សារុន ឆ្នាំ​១៩៧៣

សាលារៀន salarean.com