ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រាយអាស័យដ្ឋានៈ មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ+855-23 987 700

ទូរសារៈ+855-23 987 900

អ៊ីម៉ែលៈ info@bbu.edu.kh

គេហទំព័រៈ​​ www.bbu.edu.kh